Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 22.10.2016 Tarihli Değişiklikler Üzerine İlk Tespitler

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 22.10.2016 Tarihli Değişiklikler Üzerine İlk Tespitler

I. GİRİŞ

02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 22.10.2016 tarihli 29865 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanmıştır.

Ülkemiz enerji politikaları, diğer mevzuat ile entegre olunması gereği ve hali hazırdaki mevzuatta yer alan hükümler kapsamında uygulamada ortaya çıkan sorunlar, Yönetmelik’te çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Nitekim Yönetmelik değişiklikleri genel anlamda incelendiğinde, 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve ilgili Kanun esasında 09.10.2016 tarihli, 29852 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (“YEKA”) ile 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun ikinci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurulara dair mevzuatın Yönetmelik ile entegre edilmesi ve de Yönetmelik’in özellikle süreler bakımından uygulamada çeşitli sorunları beraberinde getiren hükümlerinin açıklığa kavuşturulmasını amaçladığı anlaşılmaktadır.

İnceleme konusu değişiklikler ile birlikte Yönetmelik’te ilk yayınlandığı günden itibaren beşinci kez değişikliğe gidilmiştir. Yönetmelik değişiklikleri, özellikle yatırımcılar tarafında bazı soruları ve sorunları beraberinde getirmektedir.
Bu yazımızda, Yönetmelik’te yapılan değişiklikler temel hatları ile ele alınacaktır.

II. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ VE TESPİTLER

1. Tanımlar ve Kısıtlamalar ile ilgili olarak, Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasına, YEKA yönetmeliği ile uyum esasında (“nnn”) bendi eklenerek YEKA yönetmelikte tanımlanmıştır.

2. Önlisans ve Lisans Alma Yükümlülüğü’ne ilişkin olarak Yönetmelik’in 5. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda, üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işlemi gerçekleşmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (Kurum) lisans alma zorunluluğu kaldırılarak, üretim tesisini devralacak tüzel kişinin, devir işleminden önce Kurumdan onay alması zorunluluğu getirilmiştir. Bu anlamda üretim tesisini Kurum onayı ile devralan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilmesi gereği ifade edilmiştir.

3. Önlisans ve Lisans Süreleri’ne Yönetmelik’in 9. maddesinin birinci fıkrasına, YEKA yönetmeliği ile uyum esasında, YEKA kapsamında yapılan önlisans başvuruları için Kurum tarafından, diğer önlisans başvuruları bakımından öngörülen otuz altı ayı geçmemek üzere belirlenecek süre dışında bir süre öngörülebileceği belirtilmiştir.

4. Önlisans Başvuru Usulü‘ne ilişkin olarak Yönetmelik’in 12. Maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi ile, Maden Kanunu’nun ilgili hükmü esasında yerli kaynaklara dayalı önlisans başvurularında 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (“ÇED”) kapsamında alınması gerekli olan karardan müstesna tutulmuştur.

Yine Yönetmelik’in 12. Maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik gereğince, YEKA kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için önlisans başvurularında son beş yıl içinde elde edilmiş standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün bulunması zorunluluğunun aranmayacağı belirtilmiştir.

5. Önlisans Başvurularının Değerlendirilmesi’ne ilişkin olarak Yönetmelik’in 15. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklik gereğince, aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan edilen kapasiteden daha fazla başvuru bulunması halinde ve/veya aynı sahaya birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma yapılarak bağlantı kapasitesi kazanan başvurular belirlenir. TEİAŞ bağlantı kapasitesi kazanan başvurulara ilişkin bağlantı görüşlerini oluşturur ya da kendi görüşüyle birlikte bağlantı görüşü oluşturulması için ilgili dağıtım şirketine gönderir.

Bu kapsamda önceki düzenlemede yer alan yarışma yapılır şeklindeki düzenlemenin uygulamada doğurduğu belirsizlik giderilmiştir. Zira hali hazırdaki düzenleme uyarınca, yarışmanın yapılması akabinde, yarışmayı kazanan başvuruların belirlenmesi ve buna bağlı işlemlerin yürütülmesine dair hukuki düzenlemeler belirlenmiştir.

6. Önlisans Başvurularının Sonuçlandırıması’na Yönetmelik’in 16. maddesinin dördüncü fıkrasına (e), (f) ve (g) bentleri eklenerek, Kurul kararı ile reddedilebilecek ön lisans başvuruları genişletilmiştir.

e) Önlisans başvurusuna konu üretim tesisinin, başvuru sahasında kurulmasının mümkün olmadığı belirlenen başvurular.
f) 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazate’de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği kapsamında yarışmayı kazandığı halde önlisans başvurusundan vazgeçen tüzel kişilerin başvuruları.
g) Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiden istenen bilgi ve belgelerin süresi içinde Kuruma sunulmadığı veya sunulan belgelerin mevzuatı kapsamında istenilen şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular.

Yine Yönetmelik’in aynı maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ile anlam terminoloji bakımından karşılılığa sebebiyet verebilen önlisans başvurularının bazı hallerde ana hizmet birimi tarafından sonlandırılması ifadesi, ana hizmet birimi tarafından reddedilebilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

7. Önlisans Süresi İçerisinde Tamamlanması Gereken İş ve İşlemler’e ilişkin olarak Yönetmelik’in 17. maddesinde kapsamlı değişiklikler söz konusu olmuştur.
(1) Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür:
a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi, hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, kömür veya asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl gibi yerli yakıt türlerine dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma kararlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması, nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması.

Bu bentte yapılan düzenleme gereğince, Maden Kanunu’nun ilgili hükmü esasında yerli kaynakların kullanımına ilişkin olarak kömür veya asfaltit, bitümlü şist, bitümlü şeyl gibi yerli yakıt türlerine dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma kararlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması gereğine yer verilmiştir.

e) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal veya 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı başvurular için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması.

Maden Kanunu’nun ilgili hükmü esasında yerli kaynakların kullanımına ilişkin kısma madde düzenlemesinde yer verilmiştir.

f) Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin sunulması.

İlgili düzenleme dikkat çekicidir. Zira önceki düzenlemede hali hazırdaki düzenlemeye ek olarak mevcut olan “ veya söz konusu ruhsatın alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulmasına” cümlesine madde metninde yer verilmemiştir. Bu anlamda yapı ruhsatının alınması veya yapı ruhsatı yerine geçecek belgenin temin edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Yeri gelmişken değinmekte fayda vardır ki, Yönetmelik’teki değişiklikler, her hangi bir istisna belirtilmeksizin Resmi Gazate’de yayınlanması tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, hali hazırda yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak işbu madde esasında süreç yönetilmesi gereği hasıl olmuştur.

ğ) YEKA kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için verilen önlisanslar bakımından, kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam için 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde belirlenen şartların sağlanmış olması.

YEKA yönetmeliği ile uyum kapsamında ilgili değişikliğe yer verilmiştir.

(2) Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren;
a) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal veya 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup madenler başlıklı bendinin (b) alt bendi kapsamında belirtilen yerli kaynaklara dayalı üretim tesisleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması amacıyla doksan gün içerisinde, ilgili kuruma başvurmak zorundadır.

Yine Maden Kanunu’nun ilgili hükmü esasında yerli kaynakların kullanımına ilişkin kısma madde düzenlemesinde yer verilmiştir.

(3) Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri için birinci fıkra kapsamında sunulması gereken iş ve işlemlerden birinci fıkranın (ç) bendi dışındaki diğer iş ve işlemler, üretim lisansı verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulabilir. Bu üretim tesislerinde, diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla üretim lisansı alınmadan önce üretim tesisi ile doğrudan ilgili olmayan yapıların inşasına başlanabilir.”

İşbu bent Yönetmelik’e hali hazırdaki değişiklikler kapsamında eklenmiş olup; nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri tarafından hukukun belirlemektedir.

8. Önlisansın Tadil Edilmesi’ne ilişkin olarak Yönetmelik’in 18. maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde değişikliğe gidilmiştir. Bilindiği üzere değişiklik öncesi madde düzenlemesinde ÇED yönetmeliği kapsamında alınması gerekli kararın önlisans süresinin sona ermesine kadar Kuruma sunulması zorunluydu. Yapılan değişiklik gereğince, ÇED yönetmeliği kapsamında alınması gerekli kararın alınması için, önlisans tadiline ilişkin talebe dair uygunluğu içerir Kurul kararının kendisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması kaydıyla, önlisans süresinin sona ermesine kadar Kuruma sunulması zorunlu kılınmıştır.

Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere, mevzuat kapsamında başvuruların bazen mevcut sürenin son anlarına bırakıldığı ve süre sonunda yapılan başvurulardan mütevellit gerekli kararın elde edilememesine bağlı olarak da, idareden kaynaklanan sebeplerin gündeme gelmesi ile birlikte mücbir sebep hallerinin meydana gelip gelmediği tartışması gündeme gelmektedir. Bu tartışma çeşitli yönleri ile irdelenebilir. Zira bir tarafta, mevcut süre içerisinde gerekli karar temin edilemeyeceği bilinmesine rağmen yapılan usulüne uygun başvuru, diğer tarafta ise başvurunun tamamen süre uzatımına esas olarak yapıldığı gündeme gelebilmektedir. İşte bu noktada başvuru süresinin ilgili tadil esasında sınırlandırılmasının yerinde bir değişiklik olduğunu düşünmekteyiz.

– Yine Yönetmelik’in aynı maddesinin sekizinci fıkrasında önemli bir değişikliğe yer verilmiştir. Buna göre ön lisansın tadil edilmesi sürecinde, diğer madde gerekleri ile birlikte, önlisansa kayıtlı ünite koordinat ve/veya santral sahası koordinat bilgilerinin tadil edilmesinin uygun bulunması halinde;
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın,
b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri Teknik Etkileşim İzninin,
alınması için Kurul kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması kaydıyla önlisans süresinin sona ermesine kadar Kuruma sunulması zorunludur.

İlgili fıkranın değişiklik öncesi hali düzenlemesinde bir ay içerinde ilgili kurumlara başvuru yapılması zorunluluğu mevcutken, yapılan değişiklik uyarınca, ilgili kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kurumlara başvuru yapılması kaydıyla önlisans süresinin sona ermesine kadar Kuruma sunulması zorunlu kılınmıştır.

  • Yönetmelik’in aynı maddesinin dokuzuncu fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, önlisans tadil başvurularında her halükarda 10 MWm’ın geçilmemesi gereği düzenlenmiştir.
  • Ayrıca Yönetmelik’in onuncu fıkrasının sonuna “Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.” cümlesi eklenmiştir.

9. Lisans Tadil Başvurularının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi’ne ilişkin 24. maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik gereği, lisansa konu üretim tesisinin kurulu gücünün değiştirilmesi suretiyle lisans tadili başvurusunda bulunulması halinde, söz konusu başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde, bu kararın ilgili tüzel kişiye tebliğinden itibaren yapılması gerekenler ve süresi belirtilmiştir. Bu kapsamda tebliğ tarihinden itibaren doksan gün veya ilgili kararda belirtilen süre içerisinde Kuruma sunulması zorunludur. Bu zorunluluktan sonra gelmek kaydıyla, bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin belirlenen süre içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan ÇED olumlu kararının, mücbir sebepler dışında, bir yıl içerisinde Kuruma sunulması zorunludur.

Yapılan değişiklik neticesinde, eski yönetmeliğin ilk cümlesi kapsamındaki düzenleme ikinci cümle ile uyumlu hale getirilmiştir.

  • Aynı maddenin (e) bendinde yapılan değişiklik gereğince, lisans tadil başvurularında her halükarda 10 MWm’ın geçilmemesi gereği düzenlenmiştir.
  • Ayrıca Yönetmelik’in onuncu fıkrasının sonuna “Bu fıkra kapsamında yapılan tadil işlemlerine üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde söz konusu itiraz ve itiraza konu tadil işlemi Kurul tarafından sonuçlandırılır.” cümlesi eklenmiştir.
  • Son olarak ilgili madde kapsamında on dördüncü fıkra metne eklenmiştir. “Üretim lisansına konu ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan üretim tesisi veya ünitelerin yerine yeni üretim tesisi veya ünitelerin kurulması amacıyla yapılan üretim lisansı tadil başvurularında, artış sağlanan ilave kurulu güç için asgari sermaye şartı ile teminat sunma yükümlülüğü aranır.”

10. Yaptırımlar ve Lisans İptali’ne ilişkin 27. Maddenin dördüncü fıkrasında, temel anlamda bir değişiklik yapılmamakla birlikte, cümle düzenlenerek, olması gereken anlama uygun bir hale dönüştürülmüştür.

  • Aynı maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, ilgili fıkraya “Ayrıca, 17 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerin mücbir sebepler veya lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında Kurul tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulmaması hâlinde üretim lisansı iptal edilir.” cümlesi eklenmiştir.

11. Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri’ne ilişkin 29. maddeye (j) bendi eklenmiştir. “Lisans kapsamında faaliyette bulunduğu konuda yaptığı iş ve işlemlere ilişkin veri işleme veya veri depolama amacıyla bilgi işlem merkezlerinin sadece yurtiçinde kurulması ve/veya sadece yurtiçinde kurulu bilgi işlem merkezlerinden hizmet alınması,”

12. Üretim Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri’ne ilişkin 30. Maddede mevcut hak gereği üretim lisansı sahibi ürettiği elektrik enerjisinin uluslararası enterkonjeksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatını yapmasını düzenleyen dair birinci fıkrasının (d) bendi yönetmelik metninden kaldırılmıştır.

13. Dağıtım Lisansı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri’ne ilişkin 33. maddenin ikinci fıkrasının (y) bendinde yapılan değişiklik gereği, temin edilmesi gereken kalite standart belgelerinin lisans alma tarihinden itibaren 24 ay içerisinde temin etme zorunluluğu getirilmiştir.

14. Tedarik Lisansı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri’ne ilişkin 34. maddenin yedinci ve sekizinci fıkrasına, (d) bentleri eklenmiştir. “Sekizinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 27 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında enerji temin etme,”

15. Lisans Bedelleri’ne ilişkin 43. maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Bu hüküm, kapasite artışları bakımından kapasite artış miktarı dikkate alınarak uygulanır” cümlesi eklenmiştir.

16. Raporlama’ya ilişkin 52. madde yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

17. Pay Devirleri’ne ilişkin 57. maddenin birinci fıkrasına (e) ve (f) bendleri eklenmiştir. Bu anlamda lisans alıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlere iki istisna daha getirilmiştir.
“e) Önlisans sahibi tüzel kişinin önlisansına derç edilmiş tüm dolaylı pay sahiplerinin pay oranları değişmeksizin doğrudan ortak haline gelmesi sonucunu doğuran değişiklikler ile tüm doğrudan pay sahiplerinin pay oranları değişmeksizin dolaylı pay sahibi haline gelmesi sonucunu doğuran değişikliklere,
f) Özelleştirme programında yer alan önlisans sahibi tüzel kişinin kamu uhdesindeki paylarının satış veya devri nedeniyle ilgili önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısında oluşan değişikliklere,”

  • Son derece önemli bir değişiklikte aynı maddenin ikinci fıkrasında yapılmıştır. Buna göre, ikinci fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde Kurum onayının alınmasından itibaren altı ay içinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, Kurum tarafından verilen onayın geçersiz olacağı düzenlenmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki, işlemin gerçekleştirileceği şirketin bir limited şirket olması durumunda, salt noter huzurunda pay devri sözleşmesi yapılması yeterli olmayıp, aynı zamanda, devre ilişkin karar alınması ve bu kararın tescil ve ilan edilmesi gerekeceğinden dolayı tüm bu işlemlerin olay tarihinden itibaren altı aylık sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu durum karşımıza, belirtilen sürede işlemlerin tamamlanamaması halinde karşılaşılması muhtemel müeyyidenin ne olduğu sorusunu beraberinde getirmektedir. Örneğin, Kurul tarafından verilen izne binaen limited şirketin bir kısım payı noter huzurunda devredilmiş, pay devrine ilişkin karar alınmış ancak altı aylık süre sonrasında bu karar tescil ve ilan edilmişse ne olacaktır? Yukarıda belirtildiği üzere, limited şirket hisse devirleri bakımından tüm teatinin sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, süresinde gerekli devrin yapılmadığı sonucu doğmaktadır. Bu durumda süresinde gerçekleştirilmeyen pay devrine bağlı, geçerlilik tartışması Tük Ticaret Kanunu kapsamda gündeme gelebilecektir. Ancak konuyu, elektrik piyasası mevzuatı bakımından incelemek gerekirse, Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulama alanı bulması gerekmektedir. İlgili bent “Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” şeklindedir. Bu kapsamda süresinde yapılmayan devirler bakımından pay devrinin onay öncesi duruma dair düzeltilmesi veya Kuruldan, Kanun hükmündeki sürelere riayet edecek şekilde yeni bir onay almak gereği söz konusu olacaktır. Salt şirketler hukuku kaideleri esasında, süresinde tescil ve ilan işlemlerini gerçekleştiremeyen müdürlerin sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Bunun dışında, hem anonim hem de limited şirketler açısından pay devrine ilişkin olarak elektrik mevzuatı hükümlerinin dışında başkaca bir sınırlandırma mevcut ise, bu sınırlandırmaların da gereğinin tatbik edilmesi gereği tabiidir.

18. Birleşme ve Bölünme’ye ilişkin 59. maddeye onbirinci fıkra eklenmiştir. “DSİ tarafından yeniden yapılan havza planlamaları çerçevesinde, birden fazla projenin kotunun ve/veya sahasının kısmen veya tamamen değişmesine bağlı olarak Kurul tarafından uygun bulunması halinde, önlisans sahibi tüzel kişilerin bu madde kapsamındaki birleşme veya bölünme taleplerine izin verilebilir.”

19. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri’ne ilişkin 60. Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik gereğince, Kanunla kurulmuş araştırma kurumları ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda düzenlenen yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve azami 10 MW kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleşkelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapacakları önlisans başvurularında daha önceli yönetmelik düzenlemesinde mevcut “uhdesindeki anonim ya da limited şirketler” yerine “tek başına kontrol ettiği anonim ya da limited şirketler” olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda ilgili kurumların ilgili şirketlerde salt paydaş olması değil aynı zamanda gerek genel kurul kararlarının alınmasında gerekse yönetimsel kararların alınmasında karar tek başına karar alabilme niteliğine haiz olması gereği düzenlenmiştir. Diğer yandan ilgili başvurular bakımından 10 MW üst sınır olarak düzenlenmiştir.

20. Mevcut Lisans Sahiplerine İlişkin Altı Aylık Süre Verilmesi’ne ilişkin Geçici 15. Maddenin üçüncü fıkrasında diğer maddelerdeki değişikliklerle uyumlu şekilde, inşaat ruhsatına gerek olmadığına dair belgeler ifadesi madde metninden kaldırılmıştır.

21. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarına İlişkin Yükümlülük’e ilişkin Geçici 19 madde kapsamında yönetmelik metninde daha önce var olan “Kurumsal Bilişim ve Endüstriyel Kontrol Sistemlerine Uyum” başlıklı maddesi değiştirilmiştir.

“TEİAŞ 31 inci maddenin ikinci fıkrasının (p) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiler 32 nci maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (y) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini 31/12/2017 tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.”

Saygılarımla,

Av. Mehmet Durmaz

MGM Hukuk & Danışmanlık