Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açısından en avantajlı teklif belirlenmesi ve yeni bir sistem olarak puanlama

     Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Hizmet Alım Yönetmeliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanmıştır. Buna göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin unsurlarda değişikliğe gidilmiştir.

     Yeni düzenleme kriterlerin belirlenmesindeki farklılıklarla birlikte puanlama sisteminin getirilmesi ile esaslı bir değişikliği beraberinde getirmiştir. Yönetmeliğin mülga maddesinde fiyat tekliflerinin eşit olması durumunda idarenin, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurları öncelik sıralaması uyarınca esas alarak, ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı belirleyeceği belirtilmişken, yeni hükümde, yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi esas alınmıştır.

     Belirlemede ilk olarak ele alınacak kriter, isteklilerin “İş Deneyim Belgesi” olarak belirlenmiştir. Buna göre, isteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise, bu ortağının, ilan ve davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetinin 2 katı arasında olması durumunda 1 puan verilecektir. Bilindiği üzere mülga madde düzenlemesinde de, benzer şekilde iş deneyim kriteri esas alınmıştır.

     İkinci kriter olarak, “Ticaret Odasına Kayıt” düzenlenmiştir. İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içerisindeki ticaret ve/veya odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilecektir. Görüldüğü üzere, bu hüküm ile birlikte, kanunkoyucu tarafından, ihalenin yapıldığı idarenin bulunduğu yer firmalarına eşitlik durumunda puan anlamında avantaj sağlamıştır. Mülga madde düzenlemesinde, ticaret odası kayıt kriterinin karşılığı bulunmamaktadır.

     Üçüncü kriter olarak “İşçi Ücretlerinin Ödenmesi” kriteri esas alınmıştır. Buna göre istekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise, bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilecektir. Bir diğer ifadeyle kanun koyucu, belirtilen sürede isteklinin işçilik ücretlerini tam ve zamanında ödemiş istekliyi belirlemede puanlamaktadır. Yine mülga madde düzenlemesinde, işçi ücretlerinin ödenmesi kriterinin karşılığı bulunmamaktadır.

     Belirtilen kriterlere, “Bütün Ortakların Uyması” gereği de önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetmeliğe göre, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir.

     Görüldüğü üzere yönetmeliğinde yeni hükmünde mülga yönetmelik hükümlerinde yer alan kriterlerden, vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, isteklinin korumalı iş yerine sahip olması ve faaliyet süresinin uzunluğu kriterlerine yer verilmemiştir.

     Değerlendirmede yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecek. İlk sırada puanların eşit olması durumunda bu istekliler davet edilerek, ihale komisyonu tarafından kura yönetimi uygulanacaktır.

     Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, teklifin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecek. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilecektir.

     İlgili yönetmelik maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; yayım tarihinden sonra meydana gelecek ihalelerde belirtilen düzenleme esasında değerlendirmede bulunacaktır.

Saygılarımızla,

Av. Mehmet DURMAZ

İstanbul Genç Girişimciler Kurulu
Üye ve Kurul İlişkileri Çalışma Gurubu Üyesi